Конкурсна комісія є постійно діючим колегіальним органом при Президії Академії будівництва України з питань підготовки до розгляду і затвердження Президією АБУ матеріалів, пов’язаних з членством в Академії: прийом колективних і нових членів – фізичних осіб, припинення повноважень тих, хто втратив зв’язок з Академією, не виконує Статутних обов’язків, не відвідуєь збори відділень та не сплачує членські внески.

На Конкурсну комісію покладаються такі завдання:

– прийом матеріалів, що подаються територіальними і галузевими відділеннями на конкурс на заміщення вакантних посад членів Академії;

– розгляд конкурсних матеріалів, визначення їх повноти, змісту і відповідності діючим “Положенням”(ПОЛОЖЕННЯ про Конкурсну комісію Академії будівництва України);

– розгляд матеріалів про переобрання членів Академії;

– розгляд матеріалів про припинення членства в Академії

ВИМОГИ ДО ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ АКАДЕМІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРАННЯ

Висунення кандидатів у почесні і іноземні члени, дійсні члени та члени-кореспонденти здійснюється відділеннями Академії, на засіданнях вчених, науково-технічних та інших рад, засіданнях правлінь громадських організацій таємним або відкритим голосуванням. Рішення рад оформляється протоколами засідання ради, поданням відділення за підписом його керівника. Кандидати повинні бути ознайомлені зі Статутом і діючими положеннями. Відмітка про це робиться на заяві  керівником відділення. Особова справа, що подається до Академії на кандидата в дійсні члени, почесні члени, члени-кореспонденти повинна включати такі документи:

1.Подання відділення про висунення кандидата з позначкою на заміщення якої вакансії обирається особа;

2. Особовий листок(резюме) де відзначається особистий вклад кандидата в науку і практику будівельного виробництва, підготовку наукових та інженерних кадрів, створення наукових шкіл, громадська діяльність, винагороди, почесні звання, тощо ;

3. Список опублікованих робіт і авторських винаходів (для кандидатів від проектних організацій, ПКТІ додається перелік (список) оригінальних авторських проектів та фотографій споруджених об’єктів, розроблених та освоєних промисловістю, машин, матеріалів, конструкцій і технологій);

4. Копії дипломів (інженера, кандидата, доктора, відомості про нагороди, відзнаки, почесні звання).

Заява для вступу

Керівників організацій, що подають документи на вступ, включаються до складу Академії після їхнього рішення  (подачі заяви ) щодо колективного членства в АБУ.

Конкурсна комісія готує рекомендації  для розгляду на Президії Академії.

Остаточне рішення по кожному кандидату приймає Президія Академії.