ABU

Відділення Академії на карті України 1.ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ 

Відділення Академії – це головна ланка в її структурі, створені, в основному, на базі науково-дослідних установ і проектних інститутів, що мають відповідний, роками накопичений досвід, досить відому науково-технічну, або проектну школу. Дев’ять відділень створені на базі вищих навчальних закладів будівельного профілю і становлять вагомий науковий потенціал, здатний в тісній співдружності з виробничниками вирішувати широкий спектр науково-технічних питань провадити видавничу діяльність, допомагати молодим вченим і аспірантам.

Територіальні відділення тісно співпрацюють з галузевими. За роки існування професіональні колективи відділень виконали сотні науково-технічних робіт, провели значну кількість наукових заходів, стали відомими науково-технічними центрами в країні.

Відділення проводять тематичні, конференції, семінари як державного, так і міжнародного масштабу, підтримують творчі зв’язки з дослідними організаціями, вузами не тільки України, а й ближнього і далекого зарубіжжя.

Територіальні відділення.

Вінницьке територіальне відділення. Створене в 1993 р. Очолював відділення протягом багатьох років Друкований М.Ф., доктор технічних наук, професор Вінницького національного технічного університету. З березня 2010 року по теперішній час роботу відділення очолює Дудар І.Н. – д.т.н., професор, завідувач кафедрою містобудування та архітектури ВНТУ.

Основні напрямки роботи членів відділення – участь у розвитку будівельної галузі Вінницького регіону, виконання наукових досліджень для будівельної галузі та підготовка кадрів, в тому числі і вищої кваліфікації. Науковою опорою виступають наукові працівники та викладачі Вінницького національного технічного університету. За три десятиліття сформовані наукові школи, які виконують дослідження з актуальних проблем в галузі будівництва. Виконано значний обсяг наукових досліджень, які впроваджені в практику будівельного виробництва Подільського регіону та за його межами.

Підготовка технічно грамотних керівників всіх рівнів, висококваліфікованих майстрів та робітників дає змогу застосовувати нові технології, нові будівельні матеріали і конструкції та досягнення науково-технічного прогресу.

Дніпропетровське територіальне відділення.

Засновано рішенням установчих зборів  від 29 липня 1993р. Керівником Дніпропетровського територіального відділення обрано ректора Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (нині – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), д.т.н., професора Большакова В.І.

Основною метою роботи відділення є об’єднання і залучення до постійної та плідної співпраці науково-технічних та виробничих кадрів м.Дніпропетровська та Дніпропетровської області для потреб нового будівництва, реконструкції будинків та споруд, збереження пам’яток архітектури, вирішення проблем енергозбереження.

Основні завдання, над якими працюють вчені та фахівці відділення: розробка архітектурних, будівельних енергозберігаючих проектів; проведення технічної та економічної експертизи будівельних об’єктів;реконструкція міст та інших населених пунктів Придніпровського регіону; вирішення проблем житлового будівництва у м. Дніпропетровську та області із застосуванням сучасних будівельних матеріалів та новітніх енергозберігаючих технологій; розробка питань прогнозування інженерної підготовки і захисту територій, що зазнають впливу несприятливих природних факторів; використання вторинних продуктів різних галузей народного господарства при виготовленні будівельних матеріалів;  здійснення розробок, спрямованих на підвищення ефективності і надійності систем інженерного забезпечення населених пунктів, промислових об’єктів, будов та споруд; виконання комплексу досліджень, спрямованих на вирішення екологічних проблем міста і області; розширення співпраці із закордонними навчальними закладами, науковими і будівельними організаціями.

Запорізьке територіальне відділення.

Засновано у 1996 році, зареєстровано, як юридична особа. Керівником був обраний Лазня В.В.

 30.11. 2015 р.  Правління задовольнило прохання  В.В.Лазні щодо складення повноважень і  більшістю голосів обрало головою  Банаха А.В., кандидата технічних наук, доцента кафедри  міського господарства Запорізької державної інженерної академії.

Наукова та практична робота Запорізького відділення Академії будівництва України традиційно орієнтована на потреби промислового і будівельних комплексів регіону. Головною особливістю регіону є його насиченість підприємствами металургійної, машинобудівної, енергетичної та інших галузей з їх будівництвом, в більшості випадків, раннього воєнного періоду і необхідністю подальшої експлуатації з оптимальним рівнем експлуатаційних витрат.

Пріоритетні напрямки у діяльності відділення: проведені широкомасштабні роботи з оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд; консультативна допомога в частині виявлення причин появи руйнувань і дефектів. Особливу увагу постійно приділяється розробці заходів щодо попередження їх появи і розвитку. До важливих аспектів роботи Запорізького відділення слід віднести участь у вирішенні завдань підвищення довговічності будівельних конструкцій і устаткування, експлуатованих в умовах коррозіонноактивної промислової атмосфери і агресивних середовищ. Характерним є робота з благоустрою міст регіону, зміни їх архітектурного вигляду.

За безпосередньої участі колективу Запорізького відділення функціонує система аспірантури, факультет післядипломної освіти, перепідготовки фахівців та інші форми навчання. За участю колективу Запорізького відділення отримано ряд авторських свідоцтв на винаходи і патентів.

Івано-Франківське територіальне відділення

Зареєстровано, як юридична особа у 1995 р. на базі ДБМО «Фірма Івано-Франківськміськбуд», керівники відділення: Мельник М.С.,  Гуменяк Д.І.

З 2008 року відділення очолює Броніцький В.М., голова Ради акціонерного товариства філії „Івано-Франківськбуд”.

Кіровоградське територіальне відділення.

Засновано у 2005  р., керівником був обраний Довченко П.І.,  голова правління ВАТ „Інститут „Кіровоградпроект”. У 2011 р. відділення очолив Томаченко Є.О.

На засіданнях відділення розглядаються  питання  вивчення проблеми в області з наявністю кваліфікованого кадрового потенціалу з вищою та неповною вищою (середньо-спеціальною освітою), звернення до сільських райдержадміністрацій надати проблеми, які існують у районі в будівельній та житлово-комунальній галузях з метою вивчити їх і надати відповідну пораду або допомогу у їх вирішенні; звернення до кваліфікованих досвідчених дипломованих будівельників з проханням дати згоду бути викладачами за сумісництвом у навчальних закладах будівельного профілю м. Кіровограда.

Київське обласне територіальне відділення.

Зареєстровано , згідно свідоцтва про реєстрацію у 1995 р., керівниками відділення у різні роки були Бараников В.Ф.,  Васильковський О.А., з 2012 р. відділення очолює Васильковський А.О. За участю членів Київського обласного територіального відділення АБУ проводилась відповідна робота по розробці та впровадженню науково-технічних досягнень, пріоритетних для розвитку народного господарства України у цілому, та будівельної галузі зокрема. Основними питаннями сучасного розвитку будівничої науки було визнано: проблеми енергозбереження в будівництві та енергетиці; оптимізація протизсувних робіт; новітні сучасні будівельні матеріали та технології, методи застосування; правові та фінансові засади розвитку будівельного комплексу України; розвиток навчально-методичної бази для фахівців в області будівництва; оптимізація залучень інвестицій у будівництво.

За роки роботи, членами відділення, беручи до уваги складність проведення протизсувних робіт у багатьох областях України внаслідок значного перепаду рельєфу на базі Експериментальної виробничо-будівельної фірми «ПСП» були проведені дослідження по оптимізації виконання протизсувних робіт у складних містобудівних та геологічних умовах, виконані теоретичні розрахунки, проведеш експериментальні випробування та видані рекомендації.

Київське міське відділення .

Відділення розпочало свою діяльність у 1996 р.під керівництвом Коваля В. С., з 2006 року відділення очолює Кафієв К.П.. За роки діяльності Київського міського відділення були виконані значні роботи в галузі будівництва та містобудування.

Основним напрямком діяльності Київського територіального відділення Академії будівництва України є збереження темпів впровадження інноваційних технічних рішень в будівництві та комунальному комплексі м.Києва ; досягнень вітчизняної галузевої науки, зокрема, енергозбереження, охорони довкілля, а також удосконалення технології монолітного домобудування за рахунок застосування високоміцних бетонів та ефективних утеплювачів

Зусилля членів Академії були зосереджені на основних найбільш актуальних напрямках розвитку міського господарства: розвиток інженерної і транспортної інфраструктури міста, збереження та реконструкція історичних пам’яток архітектури та неповторного ландшафту м.Києва, будівництво нових висотних будівель, реконструкція існуючої забудови першої черги індустріального домобудування.

В планах Київського територіального відділення – участь в розробці та реалізації найбільш гострих міських проблем, в першу чергу, транспортний розвиток столиці.

Львівське територіальне відділення .

Львівське територіальне відділення (ЛТВ АБУ) створене у 1994 р. на базі трьох організацій: Національного університету “Львівська політехніка”, Інституту проблем надійності машин і споруд (колишня Львівська філія науково-дослідного інституту будівельного виробництва (НДІБВ) Держбуду України) і Львівського територіального об’єднання “Львівбуд”. Ці організації були в числі перших засновників АБУ.Керівником ЛТВ АБУ обрано дійсного члена АБУ, доктора технічних наук, професора Гнідця Б.Г.. Для організації роботи відділення створено 15 галузевих секцій, обрано їх керівників.

Основною метою, поставленою перед Львівським відділенням АБУ було об’єднати й залучити до постійної та плідної співпраці всі потенційні науково-технічні і виробничі кадри м. Львова та області для потреб будівництва, реконструкції будинків і споруд, а також реставрації і збереження пам’яток архітектури регіону.

Одеське територіальне відділення .

Керівник відділення з 2016 р. Ковров А.В., Ректор ОДАБА, кандидат технічних наук.

У 1993 р. Одеська Державна академія будівництва та архітектури, член Європейської та міжнародної асоціації університетів, в числі інших вищих, наукових і виробничих об’єднань була фундатором організації Академії будівництва України. Тоді ж було створено і Одеське відділення академії. Керівником призначено Мазуренка Л.В.. З 2003 р. керівником відділення обрано тодішнього ректора,  д.т.н. Дорофєєва В.С. Відділення зареєстровано як юридична особа. Основні наукові напрямки діяльності: Будівельні матеріали та вироби; Будівельні конструкції, будівлі та споруди; Механіка грунтів, основи і фундаменти; Гідротехнічне і меліоративний будівництво; Водопостачання, каналізація, будівельні системи охорони водних ресурсів; Технологія та організація промислового та цивільного будівництва; Охорона навколишнього середовища; Реконструкція будівель і споруд; Підготовка інженерно-технічних і наукових кадрів. Більшу частину відділення складають вчені Одеської академії будівництва та архітектури. Члени відділення за час його існування внесли і вносять гідний внесок у розвиток фундаментальних досліджень і розвиток будівельної науки, а асоційовані члени академії проектують і зводять життєво важливі об’єкти. Новизна і актуальність проведених досліджень підтверджується отриманими авторськими свідоцтвами на винаходи і патентами, в тому числі патентами зарубіжних країн. Робота відділення будується на основі щорічних планів. Під час своєї діяльності членами відділення видано більше 3-х тисяч наукових праць, монографій, навчальних посібників, патентів та винаходів, а також регламенти. Щорічно проводилися наукові конференції викладачів і студентів по результатам досліджень, а також 2-3 міжнародних конференції. Наукові розробки впроваджуються в навчальний процес при підготовці спеціалістів і магістрів.

В Академії заснована спеціалізована лабораторія по сертифікації будівельних матеріалів і разом з НДІБК – лабораторія по розрахунку буді­вель та споруд на сейсмічні впливи, в тому числі стосовно науковому су­проводу будівництва.

Відділення виконує комплекс робіт по визначенню сейсмічності майданчиків для будівництва і є розробником державних будівельних норм по сейсмостійкому будівництву.

Північно-Західне територіальне відділення.

Засноване установчими зборами 9 червня 1994 р., керівником обрано професора Бабича Є.М., який очолює відділення до теперішнього часу.  Відділення є  юридичною особою, має поточний рахунок в банку та печатку.

Основна робота відділення спрямована на втілення в будівельну практику і науку завдань та цілей Академії будівництва України. За час діяльності відділення сформувалися наукові школи, якими розроблено: основи теорії і методології багатопараметричного проектування складів бетонів (проф.. Дворкін Л.Й-); нелінійна теорія та методи аналітичного розв’язання задач про напружено-деформований стан та стійкість анізотропних оболонок із шаруватих композитних матеріалів (проф. Трач В.М.); теоретичні основи розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій при дії тривалих і повторних навантаженнях (проф Бабич Є.М.); теоретичні основи конструювання машин для гідромеліоративних робіт (проф. Сухарєв Е.О.)

Відділення заснувало, організовує та проводить тематичну науково-технічну конференцію «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», в якій беруть участь провідні вчені, докторанти і аспіранти з багатьох міст України. За такою ж назвою видається збірник наукових праць, який має державну і міжнародну’ реєстрацію і визнаний фаховим виданням.

Полтавське територіальне відділення .

Створене у 1996 р. Відділення очолював його ректор,   д.т.н., професор Онищенко О.Г., а з 2005 р. – професор Хазін В.Й., з 2013 р.  – Винников Ю.Л. До складу відділення Академії входять як фізичні особи, так і колективні члени – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, який є базовою установою; ряд провідних будівельних і проектних організацій: ВАТ “Полтавтрансбуд”, “Полтавський Облагропромбуд”,  Облавтодор, інститути “Полтавагропроект”, “Міськбудпроект”, УкрДГНДВПТіЕ вишукувань, науково-проектна фірма “Агро”, ТХВТ “Естет”, “Віра” та інші.

Основна мета діяльності відділення – консолідація наукового і виробничого потенціалу та спрямування його на підвищення науково-технічного рівня будівельного виробництва.

Сумське територіальне відділення .

В 1995 році по ініціативі будівельників і науковців  міста Суми при підтримці керівництва Академії будівництва України було створене Сумське територіальне відділення Академії будівництва України. Керівником обрано Голову правління ПАТ «Сумбуд» Сумбатова Р.А. На протязі 18-ти років здійснюється  тісне співробітництво колективу ПАТ «Сумбуд» і Сумського відділення Академії будівництва. Спільна робота будівельників і членів відділення спрямована на об’єднання творчих зусиль колективів, розробку і впровадження перспективних досліджень, інноваційних програм, створення і впровадження на основі досягнень науки принципово нових видів техніки, матеріалів, технологій для інтенсифікації будівельного виробництва і прискорення науково-технічного прогресу.

На всіх етапах становлення і розвитку будівельного комплексу взаємодія підрозділів ПАТ «Сумбуд» з будівельною наукою була постійною і  успішною.

Свідоцтвом такої співдружності являються урядові нагороди,високі звання, премії.

Харківське територіальне відділення .

ХОТВ – є регіональною громадською організацією, створеною на добровільних засадах провідними вченими і видатними інженерами будівництва, промисловості будівельних матеріалів та будівельного машинобудування..

Статут відділення був зареєстрований Управлінням Юстиції Харківської області  30 березня 1995 року. Цей день і став початком діяльності відділення. Керівником ХОТВ АБУ з моменту його створення є д.т.н., професор Гончаренко Д.Ф. За роки існування ХОТВ АБУ у співпраці з Харківським національним університетом будівництва та архітектури, видано 70 видань «Наукових вісників будівництва».

ХОТВ АБУ сприяє створенню необхідних умов для розвитку і розкриття творчих і професійних якостей науковців та інженерів Харківського регіону, практичній реалізації їх перспективних ідей і пропозицій. У ХОТВ АБУ працюють чотири секції – вищої освіти, науково-дослідних та проектних робіт, будівельного виробництва, інженерної інфраструктури. Розподілення персональних членів ХОТВ АБУ по секціях відбувається з максимальним урахуванням напрямків їх діяльності та науково-практичних інтересів.

Тернопільське  територіальне відділення .

Відділення створено у 2004 році, Корпорація «Терно-КОРС» є базовою структурою ТТВ АБУ, в яку входять: НДВК ХЦ «Інтер-КОРС», ТОВ «КОРС-Буд-Проект», БУ «КОРС-Буд»; ПВІ «Гал- ІІНТР»; ТПІ «Гіпроцивільпромбуд» проводить значну роботу по розвитку містобудівельної галузі на Тернопіллі.

З безпосередньою участю членів відділення виконуються проектно-вишукувальні та будівельно-реставраційні роботи по таких напрямках: розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів як промислового так і житлово-цивільного призначення; розробка генпланів, ПРП, ПДП; будівельні та ремонтно-будівельні роботи;експертизи різних рівнів і призначень, паспортизація об’єктів і споруд;  геодезичні, інженерно-геологічні вишукування та інші роботи. Персональні члени відділення беруть активну участь у роботі та підготовці матеріалів для проведення містобудівних рад та різних нарад, семінарів по розвитку проектно-будівельної галузі на Тернопільщині.

 Херсонське обласне територіальне відділення.

Херсонське обласне територіальне відділення Академії будівництва України створено та зареєстровано  в липні 1995 року. Керівником відділення обрано Сандика Б.М., з 2014 року відділення очолив президент компанії «Херсонбуд» Сандік О.Б.

До складу відділення входять підрядні будівельні організації, фірма «Херсонбуд» – одна із засновників відділення, кафедра будівництва Херсонського аграрного університету, інститут «Херсонагропроект», підприємства промисловості будівельних матеріалів, Управління капітального будівництва Херсонського Облвиконкому та міськвиконкому.

Свою діяльність відділення проводить відповідно до Статуту та чинного Законодавства на основі затверджених щорічних тематичних планів . Члени територіального відділення прийняли єдиний напрямок роботи по розвитку конкурентоспроможності будівельної галузі, який базується на таких основних принципах:підвищення якості будівництва, інженірінгових послуг, виробництва, організації та управління; зниження собівартості будівництва; своєчасність, чіткість і стабільність виконання прийнятих зобов’язань .

Миколаївське відділення. Керівник Бармецький П.П. Створене рішенням Президії на підставі наданого протоколу Установчих зборів від 14.12.2009 р.

Черкаське територіальне відділення.

25.11.2015 р. АБУ схвалила ініціативу створення Черкаського територіального відділення.

Протоколом від 21.12.2015 р. засідання Правління  Черкаського територіального відділення,  головою (керівником)  обрано Ступака Д.О., кандидата  технічних наук, доцента кафедри будівельних конструкцій Черкаської інституту  пожежної безпеки

Запорізьке обласне територіальне відділення . Установчими зборами громадської організації у м. Запоріжжя  15.01.2016р. прийняте рішення про утворення відокремленого підрозділу Академії – Запорізьке обласне територіальне відділення. Керівником обрано Антипенка Є.Ю., доктора технічних наук, професора Запорізького національного технічного університету.