CCI02022016

Вищим керівним органом Академії, згідно Статуту є Загальні збори членів Академії, які проводяться один раз в два роки.


Збори:  
 – визначають основні напрямки діяльності;
– вирішують    основні питання організаційного характеру і затверджують Статут Академії; 
– обирають членів Президії Академії строком на 5 років;
– заслуховують звіти про їх діяльність;  
– заслуховують і затверджують звіти про роботу Академії, Президії та Ревізійної комісії; 
– обирають терміном на 5 років Ревізійну комісію;  
– розпоряджаються майном та коштами Академії; 
– вносять зміни і доповнення до Статуту ;  
– вирішують питання щодо припинення діяльності   

Рішення Загальних зборів 2014р.

Протокол Загальних зборів Академії будівництва України-09-11-2016


 

Згідно Статуту  діяльністю Академії в період між Загальними зборами керує ПРЕЗИДІЯ