2. Галузеві відділення

Галузеві відділення

№ 1 Технологія і організація будівельного виробництва. Засноване 29.07.1993 р.

Першим керівником відділення був Ткаченко О.С., начальник Головного технічного управління Мінбуду України, з 21.09.2000 р. керівником відділення було обрано Балицького В.С., доктора технічних наук, професора, директора Науково–дослідного інституту будівельного виробництва (НДІБВ), з 14.04.2009 р. відділення очолює Галінський О.М., заслужений будівельник України, кандидат технічних наук, директор ДП «НДІБВ».

Розробка нових і удосконалення традиційних технологій будівельного виробництва і технологічних процесів, а також тісно пов’язаних з цими питаннями  проблем механізації, матеріалів, економіки, якості, екології, енергозбереження, експлуатації об’єктів і споруд та ін. виконуються членами відділення в складі науково-технічних і науково-педагогічних колективів за місцем роботи: у НДІБВ, КНУБА, УкрНДІінжпроект, корпорації «Укрбуд» та «Познякижитлобуд».

Починаючи з 2001 р. Академія будівництва разом з Держбудом України, Міністерством з надзвичайних ситуацій України, НДІБВ, НДІБК, Київським національним університетом будівництва і архітектури, корпораціями «Укрбуд», Укрмонтажспецбуд, Украгропромбуд  і Холдинговою компанією Київміськбуд та інш. провели 8 Міжнародних науково-технічних конференцій «Нові технології в будівництві», у т.ч. декілька спеціалізованих конференцій: безпечна та надійна експлуатація будівель і споруд; проблеми висотного будівництва; підземне будівництво; герметизаційні та гідроізоляційні роботи; геодезичне забезпечення будівництва.  Тексти доповідей і повідомлень публікуються в журналі “Нові технології в будівництві”.

За участю членів відділення виконувалися роботи з науково–технічного супроводу складних технологічних процесів будівництва та реконструкції відповідальних об’єктів: Театр опери та балету (м. Одеса, м. Київ); Палац культури «Україна»; Південний вокзал (м. Київ); НСК «Олімпійський» та інш

 №2 Економіка будівництва. Керівник Губень Петро Іванович.

В умовах реформування економічних відносин в Україні, Академією будівництва при формуванні га­лузевих та територіальних структур у 1993 році було прийнято рішення щодо створення відділення «Економіка будівництва», як економічного інстру­менту розв’язання стратегічних завдань будівель­ного комплексу. Відділення на той час очолив Беркута А.В. кандидат еко­номічних наук, професор, Пер­ший заступник Міністра Мінрегіонбуду з 1993 по 2011 рр. , заслужений економіст України. Основні питання, які постали перед відділенням – створення законодавчого та нормативного поля ре­формування будівельної галузі, і на цій основі, фор­мування конкурентного середовища. У відділенні працюють видатні вчені та провідні фахівці будівель­ної галузі, громадські діячі.

  №3 Інноваційна діяльність та інформатика в будівельному комплексі.

Керівник Городецький О.С.

Засновано у 1993 році на базі НДІАС, першим ке­рівником відділення був обраний Горбатовський О.П. з 2001 року – Волобоєв Б.А., з 2009 року – Городецький О.С., доктор технічних наук, професор. Відділення здійснює свою діяльність за такими науковими та науково-організаційними на­прямками: розробка нових інформаційних техноло­гій ; поширення результатів прикладних розробої на весь технологічний цикл будівництва; активне про­ведення робіт з легалізації програмного забезпечення в будівельній галузі; створення й широке застосу­вання спеціалізованих баз даних та інформаційно-по­шукових систем для будівельної галузі;пропаганда сучасних досягнень у галузі інформатизації в буді­вельному комплексі;підготовка фахівців з інформа­ційної діяльності та інформатики різного рівня.

 №4 Будівельні машини і устаткування, механізація будівництва у складі Академії існує з моменту її заснування. 

До 2003 року відділення очолював академік Янчак С.Д.. З 2003 року і дотепер роботою відділення керує  Ситник М.П., доктор технічних наук, заслужений винахідник України, лауреат Державних премій СРСР та України.

Основними напрямками діяльності відділення є проведення фундаментальних, пошукових дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт і нормотворчої діяльності у галузі механізації будівництва, виробництва та експлуатації будівельних машини і устаткування, підіймально-транспортних машин, зокрема вантажопідіймальних кранів і машин, вантажозахоплювальних пристроїв, підйомників, ліфтів, канатних доріг, ескалаторів тощо.

 №5 Підготовка інженерно – технічних і наукових кадрів будівельної галузі.

Керівник –

Засновано відділення у 1994 році під керівництвом ректора (до 2015 р.) КНУБА, на той час КІСІ -Тугая А.М. Основним напрямком діяльності відділення є розв’язання завдань щодо кадрового за­безпечення будівельної галузі України відповідно до сучасних вимог.

 №6 Будівельні матеріали та вироби.

Керівник Захарченко П.В., голова асоціації України будівельні матеріали та вироби, завідувач ка­федри КНУБА, професор

Відділення в складі Академії будівництва України існує з моменту її заснування. Першим керівником відділення був Мі­ністр промисловості будівельних матеріалів України Золотарьов А.І.

У відділені працюють висококваліфіковані вчені та інженери, які в свій час очолювали підрозділи буді­вельного комплексу. Особливо увага приділяється створенню та пропаганді впровадження сучасних енергоефективних стінових та оздоблювальних мате­ріалів. Окрім цього на засіданнях відділення регу­лярно розглядається стан справ у виробництві санітарної техніки, нерудних будівельних матеріалів для оздоблення та облаштування приміщень.

№7 Будівельні конструкції та споруди. Керівник відділення Шимановський О.В., Голова правління ТОВУКРІНСТАЛЬКОН, доктор техн. наук, професор, член-кор. НАНУ.

Засноване в 1993 р. До складу відділення на час заснування входило 19 людей. Базовою організацією відділення з часу заснування було ВАТ «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського». Серед фундаторів відділення були провідні науковці та фахівці будівельної галузі. Першим керівником відділення був директор інституту, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України В.М. Шимановський.

Наукова та практична діяльність відділення орієнтована на проведення наукових досліджень в галузі металобудівництва, удосконалення конструктивних рішень будівель із металевим каркасом і технологій виготовлення металевих конструкцій..

 №8 Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції для складних умов.

Керівник відділення Кривошеєв П.І., канд. техн. наук., заслужений будівельник України.

Відділення «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції для складних умов» засновано на базі ДП НДІБК в 1993р., координує та сприяє розвитку виконанню робіт щодо науково-технічної діяльності у будівельному комплексі, а також надає пропозиції щодо поліпшення стану будівельної науки.

Чисельність відділення складає понад п’ятдесят дійсних членів та членів-корес-пондентів, які об’єднані у секції: основи, фундаменти та механіка грунтів; будівництво у складних інженерно-геологічних умовах; сейсмостійке будівництво та забезпечення його якості; залізобетонні, кам’яні та ін. конструкції.

Робота відділення спрямована на науково-технічну діяльність в галузі механіки ґрунтів та геотехніки, розв’язання питань будівництва підземних споруд та зведення об’єктів підвищеної відповідальності в умовах нового будівництва, реконструкції і підсилення конструкцій існуючих об’єктів, будівництва конструкцій на основі бетону, залізобетону та інших матеріалів, удосконалення конструкцій для зведення будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах та при сейсмостійкому будівництві. Відділення організовує практичну взаємодію наукових, проектних та виробничих колективів і сприяє розвитку нормативної бази будівельної галузі.

 №9  Монтажні і спеціальні види робіт. Керівник відділення Адріанов В.П.

Керівник відділення з 1993 року – Адріанов В.П., віце- президент АБУ, заст. ген. директора ТОВ УкрІНСТАЛЬКОН ім. В.Н. Шимановського.

Відділення діє з дня створення Академії і базується на входженні до його складу провідних фахівців організацій та підприємств державної корпорації «Укрмонтажспецбуд», вчених вузівської науки, Національної академії наук України, відомих вітчизняних та іноземних спеціалістів у галузі монтажних і спеціальних будівельних робіт. Організаційна структура відділення складається із секцій «Електромонтажні роботи», «Улаштування палевих основ і фундаментів», «Монтаж технологічного обладнання і трубопроводів», «Сантехнічні роботи», «Теплоізоляційні та хімзахисні роботи» та «Зварювальні роботи у будівництві».

Члени відділення беруть активну участь у проведенні технічної політики у сфері монтажного виробництва шляхом розроблення і впровадження сучасних будівельних технологій і засобів механізації на будовах промислового і соціального призначення, а також обміну передовим досвідом, підготовки кадрів та розвитку науково-технічної інформації.

 №10 Транспортне будівництво.

Керівник

Створене у 1993 р. на базі корпорації «Укртрансбуд», очолювали відділення : Гвоздь О.О., Співаков В.І., Лейка П.Д. Склад відділення сформовано з фахівців та керівників різних спрямувань транспортного будівництва, діють секції по відповідним напрямкам – «Спорудження залізничних ліній», «Будівництво метрополітенів».

 №11 Архітектура і житлово-цивільне будівництво.

Керівник Муляр Л. Х. , Канд. архітектури. Заслужений архітектор України.

Одночасно із заснуванням в 1993 році Академії будівництва України було створено галузеве відділення «Житлово-цивільне будівництво та інфраструктура міст і сіл». Керівником відділення був Поляченко В.А. – дійсний член, Герой України.

З 1996 року це галузеве відділення очолює Муляр Л.Х. – дійсний член, кандидат архітектури, Заслужений архітектор України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР.

З 2009 року, в зв’язку з зарахуванням до складу Академії архітекторів, галузеве відділення «Житлово-цивільне будівництво та інфраструктура міст і сіл» одержало нову назву «Архітектура і житлово-цивільне будівництво».

Основним завданням відділення є пошук прогресивних архітектурно- будівельних рішень житлових і громадських будинків та комплексів, в тому числі з врахуванням енергозбереження.

Відділенням систематично готуються на розгляд Президії АБУ актуальні питання щодо архітектурно-конструктивних та технологічних рішень, вдосконалення нормативної бази в житлово-цивільному будівництві.

Відповідні рішення Президії надаються Мінрегіонбуду, Кабінету Міністрів та іншим органам державного управління.

Серед розглянутих питань, які мають важливий вплив на житлово- цивільне будівництво, можна виділити:впровадження безригельних монолітних залізобетонних каркасів в житлово-цивільне будівництво (особливості конструювання, нормативи);зовнішні оздоблювально-утеплюючі системи (технологічні особливості, матеріали);особливості проектування висотних житлових і громадських будинків (з умовною висотою від 73,5м до 100м включно);стан проектування і будівництва соціального житла (норми, проекти, будівельні системи);в внесення змін та доповнень до Закону України «Про архітектурну діяльність».

Крім того, члени відділення ведуть активну роботу в наукових дослідженнях, проектуванні, будівництві, підготовці будівельних кадрів. Результати робіт публікуються в наукових журналах, періодичній пресі.

 №12 Організація і методологія проектування, системи проектної документації в будівництві створено у 1993 році у рік заснування Академії будівництва України., відділення очолив директор інституту “Київський промбудпроект” Лимаренко В.О., а з 2000р. відділення очолює Антонюк П.Д. – Голова правління АТ “Гіпроцивільпромбуд”, Голова Ради асоціації «Українське об’єднання проектних організацій» http://ukrasproekt.com.ua/

Щорічно плануючи свою роботу, відділення особливу увагу приділяє якості проектної продукції. За рекомендації  відділення в проектних організаціях впроваджено систему якості продукції ISO 9001.

Відділення тісно співпрацює з  заснованою Академією будівництва України Асоціацією “Українське об’єднання проектних організацій” у напрямках ціноутворення у проектуванні та нормативного забезпечення галузі.

Разом з інститутом післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури створено курси підвищення кваліфікації спеціалістів проектних організацій з різних напрямків проектування.

Створено факультет підготовки магістрів проектної справи із заочною формою навчання.

Члени відділення беруть активну участь у заходах Академії будівництва України, організації і проведенні конференцій, семінарів, нарад з різних проблем проектування і будівництва. Проводить значну роботу з владними структурами в плані підвищення ефективності проектної справи.

 №13 Будівельна механіка і будівельна фізикаКерівник Баженов В.А. доктор тех­нічних наук, професор.

Засновано відділення у 1994 році. Керівником обрано Баженова В.А., на той час першого проректора КНУБА.

Основне місце в діяльності відділення займають розробки фундаментальних теоретичних основ та методик чисельного моделювання складних фізич­них процесів і явищ, що відбуваються в матеріалі кон­струкцій під впливом зовнішніх факторів, розробки виконуються на основі розв’язання спадних просто­рових задач будівельної механіки.

  №15 Гідротехнічне будівництво та екологія навколишнього середовища

Керівники відділення: Дупляк В.Д. (19994-2006 роки); Снісаренко В.І. (з 2007), доктор технічних наук.

Відділення “Гідротехнічне будівництво та екологія навколишнього середовища” в складі Академії будівництва України” створене в 1994 році.

У відділенні є представники органів державного управління, науково-дослідних, проектних, будівель­них, експлуатаційних організацій та ВУЗів водогосподарського напрямку з різних міст України: Києва, Харкова, Рівного, Одеси, Чернігова та інших.

Вчені відділення зосереджують свою увагу на ключових питаннях водогосподарської науки, проектування будівництва та експлуатації. Підтримувався постійний діловий зв’язок з президією Академії, іншими відділеннями.

Члени відділення проводять велику наукову та практичну роботу по розвитку водогосподарського комплексу в Україні, працюючи, як правило, на керівних посадах в своїх організаціях, де вони проводять цілеспрямовану політику в розвитку галузі, виконують широке коло пошуків і досліджень з науково-технічних питань, в багатьох випадках керують важливими напрямками розвитку науки і техніки.

Найбільш актуальними є розробки в напрямках захисту навколишнього середовища, вирішення проблем боротьби з підтопленням земель та захистом від затоплення паводковими водами, енергозбереження та розвитку гідроенергетики, застосуванню прогресивних технологій в будівництві.

№16 Технологія, організація і механізація сільського будівництва створене 29 липня 1993 року. Метою діяльності відділення є вирішення актуальних питань та проблем забезпечення життєдіяльності будівельних організацій, підприємств будіндустрії та машинобудування, проектних організацій, а також завдань із впровадження новітніх технологій, поліпшення організації, подальшої механізації та економіки будівельного виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, удосконалення проектної справи для сільського будівництва та створення відомчої нормативної документації.

Керівники відділення: Гулеватий С.І з 1996 по 2007 p.; директор „УкрНДІагропроект” Галібаренко М.Ф.  з 2008 р.

До складу відділення, в різні роки, входили досвідчені, висококваліфіковані фахівці, серед них 21 Заслужений будівельник України.

Нині галузеве відділення «Технологія, організація і механізація сільського будівництва» з його інститутами та науково-технічною базою є багатопрофільним науковим центром, що розв’язує комплексно та оперативно, на висококваліфікованому рівні: проблеми будівельної галузі на селі, забезпечує створення та випуск науково-технічної продукції на основі досліджень; здійснює розробку, виготовлення та впровадження дослідних та дослідно-промислових зразків новітніх технологій, нової техніки, матеріалів та виробів із подальшим наданням науково-технічної та економічної допомоги при їх реалізації в будівництві.

  №17 Реставрація і відновлення пам’яток архітектури. Керівник Антонюк А.Є., канд. техн. наук. Заслужений будівельник України.

Діяльність відділення направлена на вирішення та розв’язання комплексу питань, що пов’язані із реставрацією та збереженням історичної і культурної спадщини України в цілому і пам’яток архітектури зокрема. Фахівці, що працюють у відділенні мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в царині реставрації, серед них є дійсні члени та члени-кореспонденти Академії будівництва України. Фахівці різних галузей, які працюють в реставрації і є членами відділення, систематично підвищують свій професійний рівень на семінарах, що влаштовують зарубіжні фірми – виробники матеріалів, які можуть бути застосовані в практиці реставрації. Більшість членів Відділення є членами-кореспондентами, або дійсними членами Міжнародної Ради збереження пам’яток та визначних місць ІСОМОS і приймають активну участь в його роботі. Важливим аспектом їх діяльності є розробка заходів з протистояння порушень Закону про охорону культурної спадщини України.

Основні напрямки діяльності: Розробка проектної та нормативної документації;  нормативної ; впровадження в практику реставрації нових матеріалів та технологій; підвищення кваліфікації спеціалістів реставраторів; видавницька діяльність, наукові публікації.

 №18 Машини, механізми і процеси будіндустрії та виробництва».  Керівник Ручинський М.М., докт. техн. наук, професор 

Основні напрямки роботи відділення зосереджені на теоретичних і експериментальних дослідженнях: теорія і принципи створення віброущільнювальних машин на основі структурного моделювання та син­тезу гібридних динамічних систем; дослідження на- пружено-деформованого стану будівельних сумішей та оптимізація їх обробки; математичні основи САПР нелінійних вібраційних машин і технологій будівель­ного виробництва; наукові основи створення змішу­вальних машин з ефективними робочими органами для приготування будівельних матеріалів; форму­вання оптимальної структури машинних парків і комплектів машин; підвищення ефективності методів експлуатації та ремонту будівельної техніки; роз­робка та створення бетоноформувальних машин і агрегатів; маркетинг системи машин для комплексної механізації.

Очолював відділення Назаренко І.І., доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки. У 2015 році був обраний президентом АБУ.

Відділення сформоване на основі раціонального об’єднання виробничників і науковців, що дало мож­ливість сформулювати вищеназвані проблеми та їх вирішення, що є корисними для виробництва. У від­діленні створено актив, який визначає напрямки ді­яльності та проведення конференцій, семінарів тощо.

 №19 Машини і механізми для спеціальних процесів у будівництві. Керівник Сукач М.К., докт. техн. наук, професор.

Відділення «Машини і механізми для спеціальних процесів» існує в складі АБ України з часу її існування. Першим керівником відділення був Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор В.Л. Баладінський. У 2001 році керівником відділення обрано Заслуженого працівника народної освіти України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України, кандидата технічних наук, професора В.М. Смірнова.

Основними напрямками діяльності відділення є проведення фундаментальних, пошукових, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт в різних галузях будівельного виробництва і впровадження результатів цих робіт в народне господарство.

Впродовж останніх років (2008–2012 рр.) членами відділення виконувались наукові дослідження за наступною тематикою.

  1. Створення теоретичних основ робочих процесів абразивної обробки будівельних матеріалів і конструкцій.
  2. Теорія взаємодії технічних систем будівельного виробництва статичної і динамічної дії з напружено-деформованим середовищем.
  3. Теоретичні основи руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами.

Результати досліджень членів відділення широко відображено в науковій літературі та періодичних фахових виданнях, а також в науково-методичних виданнях, які використовуються для підготовки фахівців будівельної галузі. За 20 років у відділенні опубліковано 35 монографій, 120 підручників і навчальних посібників, більше 800 статей, отримано понад 200 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Члени відділення зробили більш 200 доповідей на науково-технічних конференціях в Україні і біля 50 – на міжнародних.

 №20 Розвиток будівельної науки і техніки та дослідження науково-технічного потенціалу будівництва в Україні. Керівник відділення Білик С.І., доктор техн.наук, професор.

Створене у 1993 р. , практично стало функціонувати з 1994 р. До складу відділення були обрані видатні академіки будівельної галузі.

Першим керівником відділення став один з фундаторів дійсний, професор, доктор технічних наук, Лауреат держаної премії СРСР, Заслужений діяч науки УРСР Жербін М.М.  З 2004 по 2012 рр. відділення очолювали:   професор, доктор технічних наук, Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки Пермяков В.О.;  доктор технічних наук професор.Михайленко В.Є.

Відділення поставило перед собою задачу вивчення історії розвитку будівельної справи і науки. Було започатковано випуск серії історичних нарисів „Видатні українські вчені та інженери-будівельники”. Вийшло сім випусків, в яких висвітлена діяльність 62-х видатних вчених та інженерів в галузі будівництва в Україні.

№21 Будівництво нафто-газопроводів, баз та сховищ (терміналів). Галузеве відділення «Будівництво нафтогазопроводів баз та сховищ (терміналів)» було створено у 1994 р. в період будівництва нафтотерміналу МНПК «Південий» – Західна Україна (м.Броди) загальним обсягом перекачки 14,6 млн.тн нафти в рік.

З дня створення відділення до цього часу керівником є Чкалін В.Ф..

Відділення базується на включенні до його складу провідних фахівців організацій та підприємств – відомих вітчизняних та іноземних спеціалістів в цій галузі.

 №26 Енергоресурсозбереження в будівництві, будіндустрії і промисловості будматеріалів.Керівник Ковальчук Ю.Г.,  Президент академії енергетики України, доктор техн. наук, професор.

З метою консолідації творчого потенціалу та спря­мування його в напрямку енергозбереження на відтворення та забезпечення високого науково-технічного рівня будівельного виробництва за енергоз­берігаючими технологіями у 1998 р. було засновано міжгалузеве відділення «Енергоресурсоз­береження». Основні завдання відділення: сприяння енергозберігаючій та екологічній політиці, а також проведення заходів щодо енергозбереження і захисту навколишнього середовища; сприяння здійсненню найбільш прогресивних ідей та рішень, що забезпе­чують ефективність і технологічність будівництва з врахуванням екологічних вимог; участь у розробці, виготовленні, постачанні енергоспоживаючого об­ладнання, машин, будівельних матеріалів та іншої продукції, яка відповідає сучасним вимогам; прове­дення науково-дослідних, проектно-конструкторсь­ких, експертних та інших робіт, пов’язаних з підвищенням ефективності використання та економії паливно-енергетичних ресурсів; виконання та спри­яння розміщенню замовлень на проведення перспек­тивних науково-дослідних, технологічних та конструкторських розробок, участь у розробці нор­мативної бази будівельної галузі.

 №28 Організація підготовки та перепідготовки фахівців будівельної галузі. Керівник  Петров Г.І. , начальник управління Державного публічного акціонерного товариства “Будівельна компанія “УКРБУД”, заслужений будівельник України.

Питання підготовки та перепідготовки кадрів, не­перервного підвищення кваліфікації залишається одним з найважливіших. Для вирішення питань кад­рового забезпечення будівельної галузі, на базі Між­галузевого інституту МОН України, Академія у 1998 р. створила відділення «Організація перепідго­товки інженерних кадрів і спецалістів», до складу від­ділення увійшли провідні науковці у сфері будівництва, керівником обрано Музику А.В.

На теперішній час відділення перейменовано на «Організація підготовки та перепідготовки фахівців будівельної галузі» і об’єднує значне коло колектив­них членів з числа наукових, проектних, учбових і ін­вестиційно-будівельних організацій.

Українською державною будівельною корпора­цією, що входить до складу Академії як колективний член, та колективами вищих навчальних закладів 1- II рівня акредитації корпорації Укрбуд прово­диться значна і системна робота по удосконаленню підготовки і перепідготовки фахівців середньої ланки управління для будівельної галузі України.

№29 Технічного регулювання і інформаційного забезпечення в будівництві. Керівник Барзилович Д.В. 

Створено у 2009 р. шляхом  злиття відділень  №27 «Інформаційне і нормативне забезпечення будівельної галузі» , керівник Чеснок В.М. та №29 «З питань якості в будівництві»,  до 2007 року – керівник  Проценко К.І., з 2007р. – Барзилович Д.В. Члени відділення беруть активну участь у формуванні сучасного правового поля для запровадження механізмів технічного регулювання у будівництві. Зокрема, здійснюються заходи з гармонізації нормативного забезпечення у будівництві до вимог європейських документів. Запроваджено механізм підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування на основі підходів Директиви Ради Співтовариств № 89/106/ЕЕС. На сьогодні чинний Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, який розроблений на основі згаданої Директиви. Упорядковано нормативно-правове підґрунтя з питань нормування у будівництві. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про будівельні норми», яким визначено статус будівельних норм, визначено організаційно-правові засади нормування у будівництві. На виконання цього закону розроблено та прийнято Урядом ряд нормативно-правочих підзаконних актів, спрямованих на його реалізацію. Забезпечено формування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві. Станом на 15.02.2013 такий статус надано 29 організаціям різних форм власності. Забезпечено створення системи технічних комітетів стандартизації у будівництві.

 №30 Атомно-енергетичне будівництво. Керівник Горобець В.М., директор ТОВ «Спілка будівельників України». Створене у 2000 р., було сформоване за­вдяки поєднанню кваліфікованих керівників та нау­ковців, які досконало знають атомну енергетику, та енергетику взагалі, а також питання збереження енергії у народному господарстві. Очолював його Різничок Б.І., доктор технічних наук, професор, заслужений будівельник України.

Основними напрямами діяльності відділення є проблеми Чорнобиля, зокрема під час зняття енерго­блоків ЧАЕС з експлуатації питання радіаційної без­пеки. Пріоритетними питаннями є новітні та ресурсозберігаючі технології в будівництві та вироб­ництві будівельних матеріалів. Члени відділення бе­руть участь у розробленні проектів виробництва електроенергії нетрадиційними методами,  активно реалізують свої знання у розробці нормативних документів.

 №31 Будівництво інфраструктури в сільських регіонах.

У 2000 році створено відділення «Сільське житлово- комунальне господарство», яке згодом було перейме­новано на «Будівництво інфраструктури в сільських регіонах», керівником відділення було обрано на­чальника «Укрсільгоспкомунгоспу» Петраша А.Д. Основними завданнями діяльності відділення визначено: сприяння розвитку, утри­мання та збереження основних фондів соціальної сфери села, впровадження нових технологій і мате­ріалів, розширення практичних і творчих зв’язків з будівельниками через інші галузеві відділення АБУ.

 №32 Міське будівництво. Керівник Покровський Л.Л., почесний президент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго», За­служений енергетик України.

Засноване у 2001 році, як відділення «Міського гос­подарства», перейменоване 2002 року – «Міського бу­дівництва».

Відділення створено з метою прискорення нау­ково-технічного прогресу на основі проведення фун­даментальних та прикладних наукових досліджень, що мають на меті розробку наукоємких та екологічно чистих технологій і принципово нових видів техніки, а також підготовки наукових кадрів вищої кваліфіка­ції в житлово-комунальному господарстві.

В 2004 році, у зв’язку зі значним розширенням від­ділення „Міське будівництво”, його секції було пере­творено в галузеві відділення за фаховими відзнаками: «Будівництво водопровідних систем та споруд»; «Будівництво об’єктів готельно-туристич­ного призначення».

 №35 Будівництво і реконструкція об’єктів готельно-туристичного призначення.

Керівник Опанащук Ю.Я., голова  Асоціації готельних об’єднань і готелей міст України 

Рішенням установчих зборів 2003 року у складі від­ділення «Міське господарство» була створена секція «Будівництво і реконструкція готельного і госпо­дарства України».  До складу секції входили провідні фахівці готельного бізнесу, керів­ники готелів України. В 2004 році на базі секції було сформовано відділення «Будівництва та реконструк­цій об’єктів готельного та туристичного призна­чення» Академії будівництва України, яке очолив Євдокименко М.І. та правління з 7 дійсних членів, ака­деміків – провідних керівників готельної галузі.

 №36 Будівництво водопровідних систем та спорудКерівник Хомяков В.В.

У 2004 році створено на базі секції відділення «Міського будівництва» в окреме відділення під ке­рівництвом Зайцева К.М. на той час президента Української Асоціації підпри­ємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрканалекологія». Робота відділення, до складу якого входять провідні фахівці та керівники органі­зацій житлово-комунального господарства, зосеред­жена на впровадженні енерго- та ресурсозберігаючих технологій, розробці питань нормативно-правового та інвестиційного забезпечення галузі, науково-тех- нічних питань водопровідних систем та спруд.

 №37 З питань протипожежного захисту в будівництві.

Керівник Маладика І.Г., доцент кафедри оперативно-так­тичної діяльності Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України.

У 2009 році у м.Черкаси на базі Черкаського інституту (тоді – Академії) пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України створено галузеве відділення Академії будівництва з питань протипожежного захисту в будівництві.

 №38 Індустріального будівництваКерівник Савенко В.І., доктор технічних наук.

Відділення створене рішенням Координаційної Ради Президії від 15 червня 2011 р. на базі ВАТ «ДБК-3» АТ ХК «Київміськбуд», зважаючи на 50- річний досвід підприємства по індустріальному будівництву житла в м.Києві, активну участь керівництва і спеціалістів комбінату в роботі Академії будівництва України та актуальність індустріальних методів будівництва.

№44 Менеджмент та організація інновацій.

Керівник Федоренко Валентин Григорович,  доктор економічних наук, професор КНУБА.

Відділення засновано у 2013р.

№45 Міжгалузевий науково-виробничий кластер іноваційного будівництва. Керівник Перегінець І.І., кандидат технічних наук.

Затверджено Президією від 26 травня 2016 року. Метою створення відділення «Міжгалузевий науково-виробничий кластер інноваційного будівництва» є вивчення теоретичних та практичних аспектів діяльності міжгалузевих агломерацій будівельної сфери економіки України, ефективності їх синергетичних можливостей в умовах соціально-економічних перетворень. Нововведення в організаційно-виробничий процес є необхідною умовою трансформації діяльності компанії , які супроводжуються значними фінансовими і часовими витратами. Кластери дозволяють зменшувати такі витрати як на стадії зміни структури бізнес-процесів так і на вартості поточних фінансових, організаційних, технологічних та інфраструктурних трансакцій при виробленні спільного будівельного продукту. Зменшення вартості кінцевого продукту дає конкурентні переваги кластерним утворенням. Частота взаємних контактів між суб’єктами кластеру настільки щільна, що їх взаємодія переходить з суто виробничого в соціально-кооперативний аспект, підсилюючи морально-етичні зобов’язання та спільну відповідальність за якість кінцевого результату.

Головною задачею «Міжгалузевого науково-виробничого кластеру інноваційного будівництва» Академії будівництва України є безпосередня участь в організаційно-управлінській діяльності містобудівних проектів з залученням широкого кола учасників, включаючи місцеві органи місцевого самоврядування, громадські організації, представників малого та середнього бізнесу.